Warunki ogólne

Warunki handlowe

Rhopoint Instruments ltd – warunki sprzedaży
1. Definicje i interpretacja:
1.1. Kupujący “oznacza osobę lub inny podmiot, który kupuje lub zgadza się na zakup Towaru od Sprzedawcy.
1.2. “Warunki” oznaczają warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie (zmieniające się od czasu do czasu zgodnie z
Warunkiem 2.5) oraz wszelkie specjalne warunki uzgodnione pisemnie między Sprzedawcą a Kupującym.
1.3. “Umowa” oznacza dowolną umowę między Sprzedawcą a Kupującym dotyczącą sprzedaży i zakupu jakichkolwiek Towarów podlegających
Warunkom.
1.4. “Termin Dostawy” oznacza datę (y) określone przez Sprzedawcę, kiedy Towary mają zostać dostarczone.
1.5. “Towary” oznaczają wszelkie artykuły (lub dowolną ich część), które Kupujący zgadza się kupić od Sprzedawcy, a Sprzedawca zgadza się pozyskiwać i
dostarczać Kupującemu zgodnie z niniejszymi Warunkami.
1.6. “Cena” oznacza cenę Towarów ustaloną zgodnie z Warunkiem 3.
1.7. “Sprzedawca”, “nas” i “my” oznaczają Rhopoint Instruments Limited (zarejestrowany w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy
02031879) lub inne przedsiębiorstwo, które może być wskazane jako sprzedawca w dowolnej Umowie.
1.8. “Na piśmie” i każde podobne wyrażenie obejmuje transmisję faksu i pocztę elektroniczną, ale nie wiadomości tekstowe.
1.9. Wszystkie nagłówki mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają wpływu na konstrukcję niniejszych Warunków.
1.10. Odniesienie w niniejszych Warunkach do postanowienia statutu należy rozumieć jako odniesienie do tego przepisu, w brzmieniu zmienionym, powtórzonym lub
przedłużonym w odpowiednim czasie.
2. Ogólne:
2.1. Wszystkie Towary są dostarczane przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami (w tym wszelkimi specjalnymi warunkami uzgodnionymi na piśmie między
Sprzedawcą a Kupującym), które mają zastosowanie do wszystkich Umów z wyłączeniem wszystkich innych warunków, które Kupujący może
domagać się lub poszukiwać nakładać lub wprowadzać w ramach jakiegokolwiek zamówienia zakupu, potwierdzenia zamówienia lub podobnego dokumentu, lub który może wynikać z handlu,
zwyczaju, praktyki lub przebiegu transakcji.
2.2 .. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że warunki każdego zamówienia są kompletne i dokładne. Wszystkie zamówienia na Towary będą uważane za
ofertę przez Kupującego na zakup Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami, a Umowa zostanie zawarta po przyjęciu jakiegokolwiek
zamówienia przez Sprzedawcę i / lub dostarczeniu Towaru do Kupującego, który zostanie uznany za ostateczny dowód akceptacji
niniejszych Warunków przez Kupującego .
2.3. Każda umowa stanowi całość umowy między Kupującym a Sprzedawcą, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie opierał się na
oświadczeniu, obietnicy lub oświadczeniu złożonym lub wystawionym przez Sprzedawcę lub w jego imieniu, który nie jest określony w Umowie.
2.4. Wszelkie opisy Towarów (w tym w szczególności wszelkie rysunki, materiały opisowe, ilustracje lub reklamy wyprodukowane przez
Sprzedawcę lub zawarte w jego katalogach lub broszurach) są podawane jedynie w celu identyfikacji i nie stanowią części Umowy ani nie mają
mocy umownej. .
2.5. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków (w tym wszelkie specjalne warunki uzgodnione pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą) nie będą wiążące,
chyba że zostaną uzgodnione na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.
3. Ceny:
3.1. Cena będzie ceną Sprzedawcy, chyba że w Umowie określono inaczej. Ceny podawane są przez Sprzedawcę na
na podstawie ex works i mogą ulec zmianie lub wycofaniu w dowolnym czasie przed przyjęciem zamówienia Kupującego. Podane ceny mają zastosowanie tylko do
określonych ilości Towarów i niekoniecznie będą korzystne dla innych ilości Towarów, które następnie mogą zostać zamówione
przez Kupującego.
3.2. Wszystkie ceny zawierają wyłącznie koszty pakowania, dostawy i ubezpieczenia, a także wszelkie obowiązujące podatki od towarów i usług (VAT), które zostaną zapłacone
przez Kupującego po stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury Sprzedawcy.
4. Zmiana cen:
Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę po cenach aktualnych w momencie odbioru, pod warunkiem że Sprzedawca może
powiadamianie Kupującego w dowolnym czasie przed dostawą Towaru zwiększa Cenę Towaru w celu odzwierciedlenia jakiegokolwiek wzrostu kosztów dla
Sprzedawcy, który wynika z czynników występujących po zawarciu Umowy, które znajdują się poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego
w tym, bez ograniczeń, wahania kursów walut, regulacje walutowe, zmiany ceł, znaczny wzrost kosztów
robocizny, materiałów lub innych kosztów produkcji), wszelkie zmiany dat dostawy, ilości lub specyfikacji towarów, o które
prosi Kupujący lub jakiekolwiek opóźnienie spowodowane przez instrukcje Nabywcy lub niepowodzenie przez Kupującego udzielenia Sprzedającemu odpowiednich informacji
lub instrukcji.
5. Płatność:
5.1. Zapłata Ceny i wszelkich należnych VAT i / lub opłat za pakowanie, dostawę i ubezpieczenie będzie należna bez
potrącenia lub potrącenia w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Sprzedawca określi inaczej. Czas zapłaty Ceny stanowi
istotę Umowy.
5.2. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w wymaganym terminie, to bez ograniczenia jakichkolwiek innych uprawnień i środków zaradczych dostępnych Sprzedawcy,
Sprzedawca może:
5.2.1. anulować Kontrakt lub zawiesić dalsze dostawy na rzecz Kupującego;
5.2.2. odpowiednią każdą płatność dokonaną przez Kupującego na rzecz takich Towarów (lub towarów dostarczonych w ramach jakiejkolwiek innej Umowy pomiędzy
Kupującego i Sprzedającego), co Sprzedawca może uznać za stosowne (niezależnie od jakichkolwiek rzekomych przywłaszczeń przez Kupującego); i
5.2.3. naliczać odsetki Kupującego od kwoty niezapłaconej, w wysokości 4% powyżej obowiązującej stawki podstawowej Barclays Bank Plc od czasu do czasu
, która będzie naliczana (zarówno przed jak i po każdym wyroku) od dnia, w którym płatność stanie się należna z dnia na dzień
do daty płatności.
5.3. Niezależnie od Warunku 5.2.3, Sprzedawca może w alternatywnym roszczeniu zapłacić odsetki według własnego uznania zgodnie z
ustawą z 1998 r. O opóźnieniu spłaty wierzytelności handlowych (odsetki).
6. Zamówienie anulowania i zwrotu:
6.1. Każda Umowa może zostać anulowana przez Kupującego tylko za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego (która może zostać zawarta w całości
dyskrecja) i pod warunkiem zapłaty przez Kupującego wszelkich uzasadnionych kosztów anulowania i uzupełnienia zapasów poniesionych przez Sprzedawcę w związku
z anulowaniem zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć określone Produkty / Zamówienia jako nieodwoływalne, bezzwrotne (“NCNR”).
6.2. Zwroty będą dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego (które może ona potrwać według własnego uznania) i pod warunkiem,
że wszelkie Towary zostaną zwrócone na koszt Kupującego w oryginalnym stanie iw oryginalnym opakowaniu. Zwrot paczek części
towarów nie zostanie zaakceptowany.
6.3. Sprzedawca może anulować dowolną Umowę w dowolnym momencie przed dostarczeniem Towarów, przekazując Kupującemu pisemne powiadomienie. O dawaniu takich
zauważają, że Sprzedawca niezwłocznie zwróci Nabywcy wszelkie kwoty już zapłacone przez Kupującego w związku z Ceną, ale Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego anulowania.
7. Dostawa:
7.1. Dostawa nastąpi, gdy towary będą gotowe i w wyznaczonym
przez Kupującego miejscu dostawy, które będzie: (a) naszymi lokalami, jeśli Nabywca lub przewoźnik lub agent Kupującego zbierze się lub jeśli nie otrzymano pisemnej nominacji do czasu, gdy towary są gotowe lub (). b) w
siedzibie Kupującego, jeżeli przewóz zostanie wykonany przez nas samych, naszych przewoźników lub agentów. Następnie towary są na wyłączne ryzyko
Kupującego.
7.2. Wszelkie podane daty dostawy są jedynie przybliżone, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Towarów, jakkolwiek są one
spowodowane. Termin dostawy nie jest istotą żadnej Umowy, o ile nie zostało wcześniej uzgodnione przez Sprzedawcę na piśmie, a dostawa
nie będzie uważana za zaległą, dopóki Kupujący nie złoży pisemnego wniosku o dostawę i nie otrzyma od Sprzedawcy rozsądnego czasu na
spełnienie tego żądania. Towar może zostać dostarczony przez Sprzedającego przed podaną datą dostawy z odpowiednim
wyprzedzeniem Kupującego.
7.3. Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy jakichkolwiek Towarów lub nie przekaże Sprzedawcy odpowiednich instrukcji dostawy w terminie określonym dla dostawy
(inaczej niż z powodu jakiejkolwiek przyczyny poza uzasadnioną kontrolą Kupującego lub z winy Sprzedawcy), wówczas, bez
ograniczania jakichkolwiek innych uprawnień lub środków zaradczych dostępnych dla Sprzedającego, Sprzedawca może:
7.3.1. przechowywać Towary do momentu rzeczywistej dostawy i obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami (w tym ubezpieczeniem) składowania; lub
7.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia w ratach, a każda odrębna rata zostanie zafakturowana i opłacona zgodnie
z postanowieniami niniejszych Warunków lub w inny sposób uzgodniony na piśmie przez Kupującego i Sprzedawcę.
7.4.1. Niewywiązanie się przez Kupującego z zapłaty za jedną lub więcej wspomnianych raty Towarów w danym terminie przypada
Sprzedawcy, według wyłącznej możliwości Sprzedającego:
7.4.1.1. Bez powiadomienia o zawieszeniu dalszych dostaw Towarów do czasu zapłaty przez Kupującego; i / lub
7.4.1.2. Traktować niniejszą umowę jako odrzuconą przez kupującego.
7.5. Kupujący powiadomi Sprzedawcę o każdym niedoręczeniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysyłki (zgodnie z odpowiednią
fakturą). Niezależnie od otrzymania przez Sprzedawcę takiego powiadomienia, odpowiedni podpis na karcie świadczenia dostawy przez przewoźnika
będzie uważany za wystarczający dowód odbioru ilości towarów wskazanej w arkuszu porad, z wyjątkiem przypadku
oczywistego błędu lub oszustwa.
7.6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru w całości lub w części z jakiegokolwiek innego powodu poza jakimkolwiek powodem niezależnym od Sprzedawcy
lub z winy Nabywcy, a Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jedyny środek zaradczy Kupującego będzie ograniczony do Sprzedającego, naprawiając
wszelkie niedobory, zastępując takie Towary (lub, jeśli Sprzedawca wybierze, zwracając proporcjonalną część Ceny ).
8. Tytuł i ryzyko:
8.1 O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, niezależnie od tego, czy dostawa została dokonana, własność Towaru nie
przechodzi od Sprzedawcy, dopóki:
8.1.1. Kupujący zapłaci Cenę (łącznie z wszelkimi kosztami pakowania, dostawy i ubezpieczenia, jak również podatek VAT
) w odniesieniu do takich Towarów w całości; i
8.1.2. Żadne inne kwoty nie będą należne i zaległe z płatnością od Kupującego do Sprzedawcy.
8.2. Do momentu przekazania własności do Towaru Nabywcy zgodnie z Warunkiem 8.1, Nabywca zobowiązany będzie przechowywać Towary i każdą z nich
na zasadzie powierniczej jako Bailee dla Sprzedającego, Kupujący będzie przechowywać Towary (bez ponoszenia kosztów przez Sprzedawcę) oddzielnie od wszystkie pozostałe
towary będące w jej posiadaniu oraz zapewniają, że są odpowiednio przechowywane i oznakowane w taki sposób, że są wyraźnie zidentyfikowane jako
własność Sprzedawcy.
8.3. Bez względu na to, że Towar (lub którykolwiek z nich) pozostaje własnością Sprzedawcy, Kupujący może sprzedać lub używać Towary w
zwykłym toku działalności Kupującego w pełnej wartości rynkowej i na rachunek Sprzedającego. Każda taka sprzedaż lub transakcja będzie sprzedażą
lub wykorzystanie własności Kupującego przez Kupującego w jego własnym imieniu, a Kupujący będzie traktował jako zleceniodawcę w trakcie dokonywania takiej
sprzedaży lub transakcji, pod warunkiem, że do momentu, gdy nieruchomość w towarze przechodzi od Sprzedawcy, całość wpływów ze sprzedaży lub innych
towarów będzie być trzymane w zaufaniu dla Sprzedającego i nie mogą być mieszane z innymi pieniędzmi lub wpłacane na żaden z nadwyżek rachunków bankowych i
są w istotnym czasie identyfikowane jako pieniądze Sprzedawcy.
8.4. Sprzedawca jest uprawniony do odzyskania Ceny (powiększonej o wszelkie koszty pakowania, dostawy i ubezpieczenia, a także ewentualnego podatku VAT
), niezależnie od tego, czy dana nieruchomość w którymkolwiek z Towarów nie przeszła od Sprzedawcy.
8.5. Do czasu, gdy własność w Towarach przejdzie od Sprzedawcy, Kupujący na żądanie przekaże Sprzedającemu takie
Towary, które nie przestały istnieć lub zostały odsprzedane. Jeżeli Kupujący nie uczyni tego, Sprzedawca może wejść do dowolnego lokalu, w którym
znajdują się Towary i odzyskać Towary. Z chwilą złożenia takiego wniosku prawa Kupującego wynikające z Warunku 8.3
ustają.
8.6. Kupujący nie zastawi, nie ustanowi zastawu ani nie obciąży w żaden sposób za jakiekolwiek zadłużenie żadnego z Towarów
będących własnością Sprzedawcy. Bez uszczerbku dla innych praw Sprzedającego, jeżeli Kupujący spełni powyższe warunki, wszelkie kwoty
należne Kupującemu wobec Sprzedawcy stają się bezzwłocznie należne i wymagalne.
8.7. Kupujący ubezpiecza i ubezpiecza Towar do pełnej Ceny od “wszelkiego ryzyka” do uzasadnionej satysfakcji Sprzedającego do
dnia, w którym nieruchomość w Towarze przechodzi od Sprzedawcy i na żądanie Sprzedawcy sporządzi kopię
odpowiednia polityka ubezpieczeniowa. Bez uszczerbku dla pozostałych praw Sprzedawcy, jeżeli Kupujący nie uczyni tego, wszystkie kwoty,
które Kupujący zawdzięcza Sprzedawcy, natychmiast stają się wymagalne.
8.8. Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego z chwilą zakończenia dostawy lub, jeżeli Kupujący niesłusznie nie odbierze dostawy jakichkolwiek Towarów,
w momencie, w którym Sprzedawca złożył ofertę dostawy Towarów.
9. Licencje eksportowe: Jeżeli do wydania lub wysyłki
towarów wymagane jest zezwolenie na wywóz lub jakikolwiek rząd lub zezwolenie regulacyjne , Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie takiej licencji lub zezwolenia, a Umowa podlega takiej licencji lub
zezwoleniu udzielonemu . Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów lub regulacji dotyczących importu
Towarów do kraju przeznaczenia oraz za uiszczenie wszelkich opłat na ich rzecz, a Kupujący zwolni Sprzedawcę z wszelkich
kosztów lub odpowiedzialności powstałej w przypadku domyślnie w uzyskaniu lub spełnieniu warunków jakiejkolwiek wymaganej licencji lub autoryzacji.
10. Instalacja i użytkowanie towarów: Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za instalację i użytkowanie Towarów, w tym między innymi za
uzyskanie wszystkich zezwoleń, licencji lub certyfikatów wymaganych do instalacji lub użytkowania Towarów.
11. Doradztwo techniczne: Wszelkie porady techniczne oferowane lub udzielane przez Sprzedawcę służą wyłącznie celom orientacyjnym, a Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wobec Nabywcy lub jakiejkolwiek strony trzeciej w żaden sposób za treść lub wykorzystanie jakiejkolwiek takiej porady, która może być udzielona. dostarczone przez Sprzedawcę.
12. Reklamacje: Kupujący dokonuje kontroli Towaru niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Towar będzie uważany za wolny od wad lub uszkodzeń
i we wszystkich aspektach zgodnie z Umową, a Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia i zapłaty za takie Towary w czasie lub czasie
określonym w Umowie, chyba że Kupujący złoży pisemne roszczenie i otrzyma: (i) zarówno przez Sprzedawca i przewoźnik w ciągu trzech
dni od daty dostawy w odniesieniu do roszczeń związanych ze szkodą, opóźnieniem lub częściową utratą w transporcie. (ii) zarówno przez Sprzedawcę, jak i przez przewoźnika w ciągu 28
dni od wysłania, w odniesieniu do roszczeń związanych z niedostarczeniem lub (iii) przez Sprzedawcę w ciągu 28 dni od daty dostawy w odniesieniu do roszczenia
dotyczącego jakiejkolwiek innej sprawy. Po otrzymaniu takiego pisemnego oświadczenia Sprzedawca będzie miał możliwość dokonania przeglądu Towarów w ramach
czas rozeznania po dostawie i przed jakimkolwiek użyciem, a towary będące przedmiotem roszczenia muszą być przechowywane przez Kupującego bezpłatnie
dla naszej kontroli. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania, a jeśli tak zostanie zażądany przez Kupującego, zgłoszenia awarii dla
towarów wadliwych, które zostały odrzucone przed wydaniem zeznania lub wydania RMA. W przypadku, gdy Kupujący odrzuci lub usiłuje odrzucić jakiekolwiek Towary,
wówczas odpowiednie postanowienia niniejszych Warunków będą miały zastosowanie w odniesieniu do wszelkich powiązanych zobowiązań i roszczeń.
13. Gwarancja:
13.1 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Sprzedawca gwarantuje (chyba, że ​​Sprzedawca określił inaczej w Umowie), że:
13.1.1. ma tytuł do Towarów; i
13.1.2. że Towary są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z ich opisem; i
13.1.3. że Towar jest wolny od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem że użycie nazwy produktu lub innych
metod opisu w Umowie nie stanowi reprezentacji Sprzedającego w odniesieniu do wydajności,
specyfikacji lub przydatności do celu jakiekolwiek towary.
13.2. Jeśli jakikolwiek Towar okaże się naruszeniem gwarancji udzielonej zgodnie z Warunkiem 13.1 powyżej w okresie 1 roku od daty
złożenia zamówienia, (według naszego wyboru) dokonamy zwrotu Ceny takich Towarów lub wymienimy lub naprawimy takie Towary dostarczone że Kupujący powiadomił
nam na piśmie i zwróci nam Towar do wglądu w ciągu 1 roku od daty złożenia zamówienia.
13.3. Powyższa gwarancja jest udzielana przez Sprzedającego z zastrzeżeniem następujących warunków:
13.3.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z uczciwego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania,
nienormalnych warunków pracy, nieprzestrzegania instrukcji Sprzedawcy (ustnie lub na piśmie), niewłaściwego użycia lub zmiany lub
naprawy Towaru bez zgody Sprzedającego;
13.3.2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powyższej gwarancji (lub jakiejkolwiek innej gwarancji, warunku lub gwarancji), jeżeli łączna
cena za Towar nie została zapłacona przed terminem płatności.
13.4. Powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów lub wyposażenia nie wyprodukowanych przez Sprzedawcę, w odniesieniu do których Kupujący
jest uprawniony do skorzystania z gwarancji lub gwarancji udzielonej przez producenta Sprzedawcy (które Sprzedawca
niniejszym przypisuje Kupującemu w zakresie, w jakim takie przeniesienie jest dozwolone na mocy jego warunków). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że
Sprzedawca w tych okolicznościach działa wyłącznie jako zewnętrzny dystrybutor Towarów i że producent Towarów
ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, roszczenia, szkody, zobowiązania oraz koszty i wydatki związane z Towar dystrybuowany
przez sprzedającego. Kupujący wyraża zgodę na to, że producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Towarów z
gwarancją producenta oraz za konserwację, wsparcie lub naprawę Towarów. Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń, zobowiązań
ani gwarancji w odniesieniu do zakresu lub wykonalności gwarancji producenta. Brak naprawy lub wymiany Towaru przez
Sprzedającego lub producenta przedłuża okres gwarancji producenta.
13.5. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach oraz pod warunkiem, że żadne postanowienie Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności za
śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy, wszelkie inne warunki, warunki i gwarancje (implikowane przez
statut, prawo zwyczajowe, zwyczaje handlowe lub sposób postępowania lub wyraźnie określone) przez Sprzedawcę, jego pracowników lub przedstawicieli lub w
inny sposób związane z jakością i / lub przydatnością do celów Towarów i / lub zakresu, w jakim odpowiadają one jakikolwiek
opis lub próbka są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
14. Ograniczenie odpowiedzialności:
14.1 Wszelkie roszczenia Kupującego, które wynikają z jakiejkolwiek wady w zakresie jakości lub stanu Towarów lub ich niespełnienia
w specyfikacji, (bez względu na to, czy dostawa zostanie odrzucona przez Kupującego) zostaną zgłoszone Sprzedawcy w ciągu trzech
dni od daty dostawy lub (w przypadku gdy wada lub usterka nie były widoczne przy racjonalnej kontroli) w rozsądnym czasie po
odkrycie wady lub awarii. Wszelkie roszczenia Kupującego dotyczące niedostarczenia Towarów zostaną zgłoszone Sprzedawcy w ciągu
28 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedawcy w stosownym
terminie, Kupujący nie będzie uprawniony do odrzucenia Towarów, a Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za taką wadę lub wadę, a
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny, jak gdyby Towary zostały dostarczone zgodnie z Umową, niezależnie od tego, czy
zostaną ujawnione fakty będące podstawą roszczenia, czy też nastąpiło przetwarzanie, dalsze wytwarzanie, inne użycie lub odsprzedaż
Towarów.
14.2. W przypadku, gdy ważne roszczenie dotyczące dowolnego Towaru, które jest oparte na usterce w zakresie jakości lub stanu Towaru lub niespełnienia
specyfikacji, zostanie zgłoszone Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami, Sprzedawca może wymienić Towary (lub przedmiotowa część
) bezpłatnie lub, według własnego uznania, zwraca kupującemu cenę Towaru (lub proporcjonalną część
ceny), w którym to przypadku Sprzedawca nie ponosi dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego.
14.3. Z zastrzeżeniem Warunku 14.5 poniżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zobowiązania, roszczenia, zobowiązania,
szkody, koszty lub wydatki, w tym między innymi, za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe.
(w tym utracone zyski, straty biznesowe, uszkodzenia własności osobistej, obrażenia ciała i śmierć) powstałe w wyniku sprzedaży
Towarów przez Sprzedawcę Kupującemu lub wszelkie powiązane usługi świadczone przez Sprzedawcę z powodu jakiejkolwiek reprezentacji (chyba że są
nieuczciwe; ) lub jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji, warunku lub innego warunku, lub w umowie, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego lub ustawowego
obowiązku lub w inny sposób.
14.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe i majątkowe związane z
obchodzeniem się, transportem, posiadaniem, przetwarzaniem, przepakowywaniem, dalszą produkcją lub innym użyciem lub odsprzedażą towarów, a Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe , niezależnie od tego, czy
towary są używane samodzielnie lub w połączeniu z dowolnym innym materiałem.
14.5. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Sprzedawcy za:
14.5.1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie lub zaniedbanie pracowników, agentów lub podwykonawców (stosownie do
przypadku);
14.5.2. oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
14.5.3. naruszenie warunków określonych w art. 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r .;
14.5.4. wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r .; lub
14.5.5. jakakolwiek sprawa, w odniesieniu do której byłoby bezprawne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przez Sprzedawcę.
14.6. Z zastrzeżeniem Warunku 14.5, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu wszelkich strat wynikających z jakiegokolwiek tytułu lub w związku z nim
Umowa, czy w umowie, delikt (w tym zaniedbanie), naruszenie ustawowego obowiązku, lub w inny sposób nie może przekroczyć ceny
towarów.
15. Siła wyższa:
15.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani nie jest uważany za naruszającego jakąkolwiek Umowę z powodu opóźnienia
w wykonaniu lub niewykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów, jeżeli opóźnienie lub awaria były z
jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Sprzedawcy. Nie ograniczając powyższego, za przyczyny leżące poza
uzasadnioną kontrolą Sprzedającego uważa się :
15.1.1. Akt Boży, eksplozja, powódź, burza, pożar lub wypadek;
15.1.2. wojna lub groźba wojny, sabotażu, powstania, niepokojów społecznych lub rekwizycji;
15.1.3. działania, ograniczenia, przepisy, regulaminy, zakazy lub środki jakiegokolwiek rodzaju ze strony władz rządowych,
parlamentarnych lub lokalnych;
15.1.4. przepisy dotyczące importu lub eksportu lub embarga;
15.1.5. strajki, lokauty lub inne akcje przemysłowe lub spory handlowe (z udziałem pracowników Sprzedawcy lub
strony trzeciej);
15.1.6. trudności w uzyskaniu surowców, pracy, paliwa, części lub maszyn;
15.1.7. awaria zasilania lub awarie w maszynach.
15.2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł dostarczyć Towarów w uzgodnionym
terminie dostawy z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza naszą rozsądną kontrolą, możemy zawiesić dostawę Towarów do rozsądnego czasu po zakończeniu takiego działania siły wyższej.
oraz w czasie, który jest racjonalnie związany z wznowieniem normalnej produkcji lub sprzedaży, lub anulowania lub zmiany
Umowy zgodnie z Warunkiem 6.3.
16. Odstąpienie od umowy: prawa Sprzedawcy nie będą naruszane ani ograniczane przez udzieloną Kupującemu ulgę lub wyrozumiałość. Żadne zrzeczenie się przez nas
jakiegokolwiek naruszenia nie będzie działać jako zrzeczenie się późniejszego naruszenia.
17. Wyrównanie i roszczenie wzajemne: Kupujący nie może wstrzymać zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innej kwoty należnej Sprzedawcy z powodu jakiegokolwiek prawa
do potrącenia lub roszczenia wzajemnego, które Nabywca mógł mieć lub domniemane z jakiegokolwiek powodu.
18. Niewypłacalność:
18.1. Jeśli Kupujący nie dokona zapłaty za Towar zgodnie z Umową lub nie popełni jakiegokolwiek innego naruszenia Umowy
lub jeśli jakiekolwiek nieszczęście lub egzekucja zostanie nałożona na którykolwiek z towarów Kupującego lub jeśli Kupujący zaoferuje jakiekolwiek porozumienie ze swoimi
wierzycielami lub jeśli jakakolwiek petycja w upadłości zostanie przedstawiona przeciwko Kupującemu lub Kupujący nie może (lub jest uważany za niezdolnego do pracy) ) spłatę zadłużenia
w terminie jego wymagalności lub w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jakiekolwiek uchylenie lub wniosek o likwidację Kupującego (z wyjątkiem w celu połączenia
lub rekonstrukcji bez niewypłacalności) zostaną przekazane lub przedstawione, jeżeli odbiorca, syndyk lub zarządca powoływany jest
na całość lub dowolną część działalności lub aktywów Kupującego lub w przypadku złożenia jakiegokolwiek wniosku o wyznaczenie zarządcy
Kupujący lub w przypadku, gdy Kupujący poniesie jakiekolwiek analogiczne postępowanie na podstawie prawa obcego, wszelkie kwoty pozostające do
zapłaty za Towar staną się wymagalne natychmiast. Sprzedawca może według własnego uznania i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które może
posiadać:
18.1.1. zawiesić wszystkie przyszłe dostawy Towarów na rzecz Kupującego i / lub rozwiązać Umowę bez odpowiedzialności z jej strony; i / lub
18.1.2. wykonywać jakichkolwiek swoich praw zgodnie z Warunkiem 8.
19. Odprawa: Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które mogą być nieważne lub niewykonalne, zostaną uznane, w zakresie takiej nieważności lub wykonalności,
za rozdzielone i nie będą miały wpływu na żadne inne postanowienie niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym. Gdyby
każde nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem świadczenie jakiejkolwiek Umowy byłoby ważne, wykonalne i legalne, gdyby jakaś jego część została usunięta,
postanowienie to będzie obowiązywać z minimalną konieczną modyfikacją, aby stała się prawidłowa, ważna i wykonalna.
20. Cesja i podwykonawstwo: Sprzedawca może cedować, udzielać licencji lub podzlecać całość lub część swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych
Warunków lub dowolnej Umowy, a Kupujący może to zrobić za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.
21. Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Niniejsze Warunki i wszelkie umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu
Anglii i Walii, a Kupujący i Sprzedawca niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
Luty 2016 r
Rhopoint INSTRUMents ltd – warunki sprzedaży